۲۷ اسفند, ۱۳۹۷
5 ویژگی افرادی که ارتباطات زیادی دارند

۵ ویژگی افرادی که ارتباطات زیادی دارند

راه رشد شبکه ها برقراری ارتباط است، چگونه می توان این کار را انجام داد؟ در این مقاله به پنج ویژگی مشترک در افراد با ارتباطات زیاد پرداخته می شود.
۲۴ اسفند, ۱۳۹۷
پنج نشانه موفقیت شما

پنج نشانه ای که نشان می دهد شما موفق هستید

موفقیت واقعی با قدرتی که در خودتان ایجاد می کنید بدست می آید، قدرتی که هیچ کس به شما اعطا نمی کند و هیچکس نمی تواند آن را از شما بگیرد.