اغلب مدیران نمی‌دانند چطور افراد را هدایت کنند؛ اما می‌توانند یاد بگیرند