یکپارچگی فرآیند و سیستم: منبعی جدید برای مزیت رقابتی