رفتارهایی که به رهبران در مواجه با بحران کمک می‌کنند