تجدیدنظر در مورد نحوه استفاده بخش مالی از ابزارهای دیجیتال – بخش دوم