آیا باید از سهم بازار به‌عنوان یک شاخص در بازاریابی استفاده کرد؟