۱۰ آبان, ۱۳۹۶
دیتر رمس: اگر دوباره به دنیای کاری برگردم، طراح نمیشوم

دیتر رمس: اگر دوباره به دنیای کاری برگردم، طراح نمی شوم

از سری مباحث اقتصاد خلاق "اقتصاد مبتنی بر خلاقیت"، در اینجا مصاحبه ای با دیتر رمس سرطراح تاثیر گذار شرکت براون آورده می شود.