مطمئن شوید که رابطه با مشتریان تا بعد از کروناویروس دوام داشته باشد