رفتار آمریکا به تقویت روابط اقتصادی ایران، چین و روسیه منجر می‌شود