مبارزه رسانه‌های اجتماعی در برابر اخبار جعلی ممکن است دشوارتر شود