فصلنامه IBC بهار ۱۳۹۹– کرونا و کسب­ و کارهای بین المللی