فصلنامه IBC تابستان ۱۳۹۸ – نگاهی به آینده استراتژی های بازاریابی