بازاریابی چگونه می‌تواند بر ویروس کرونا غلبه کرده و به مسیر خود ادامه دهد؟