راهکارهای عملی مذاکرات بین المللی موفق: فعالیتهای آماده سازی پیش از مذاکره(بخش چهارم)