راهکارهای عملی مذاکرات بین المللی موفق: فعالیت های آماده سازی پیش از مذاکره (بخش هفتم)