۱۱ خرداد, ۱۴۰۲

جهانی شدن در گذار: آینده تجارت و زنجیره های ارزش

اگرچه تنش های تجاری غالب است، تغییرات عمیق تر در ماهیت جهانی شدن تا حد زیادی مورد توجه قرار نگرفته است. مکینزی 23 زنجیره ارزش را در 43 کشور تحلیل کرد.
۶ اسفند, ۱۳۹۷

جهانی شدن در حال تحول: آینده تجارت و زنجیره های ارزش

ما زنجیره ارزش 23 صنعت را در 43 کشور برای درک اینکه چگونه تجارت، تولید و مشارکت در سال های 1995 تا 2017 تغییر کرده است، تحلیل می کنیم.
Secured By miniOrange