۱۱ خرداد, ۱۴۰۲

جهانی شدن در گذار: آینده تجارت و زنجیره های ارزش

اگرچه تنش های تجاری غالب است، تغییرات عمیق تر در ماهیت جهانی شدن تا حد زیادی مورد توجه قرار نگرفته است. مکینزی 23 زنجیره ارزش را در 43 کشور تحلیل کرد.
۳۱ فروردین, ۱۴۰۲

معرفی موسسه جهانی مکینزی (MGI)

هدف مؤسسه جهانی مکینزی به عنوان بازوی تحقیقاتی تجاری و اقتصادی McKinsey & Company، ارائه حقایق و بینش هایی به رهبران در بخش های تجاری، عمومی و اجتماعی است
Secured By miniOrange