۳۱ اردیبهشت, ۱۴۰۲

چگونه موفق باشیم: ۱۳ قانون قدرتمند سم آلتمن بنیانگذار Chat GPT برای کسب و کار

افراد زیادی میتوانند به شمابگویند چگونه موفق شوید، اماهمه از تجربه شخصی خود نمی دانند. آلتمن ، بنیانگذار ChatGPT سیزده قانون موفقیت درکسب وکار رابیان میکند.
Secured By miniOrange