چگونه با مشتری خود در دنیای کووید ۱۹ ارتباط مجدد برقرار نمایید؟