بسیاری از استراتژی ها شکست می‌خورند چون اساساً استراتژی نیستند